Borowski sculptures for outside

Borowski Pavo

Borowski sculptures for outside, Borowski Pavo
Enlarge
Borowski sculptures for outside, Borowski Pavo
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-33-03) EUR 1798,00 excl. VAT: € 1510.92 / $ 1722.45 lemon

Price per unit   (Order No. bo-33-02) EUR 1798,00 excl. VAT: € 1510.92 / $ 1722.45 yellow


Borowski Roadrunner

Borowski sculptures for outside, Borowski Roadrunner
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-32-12) EUR 1993,00 excl. VAT: € 1674.79 / $ 1909.26


Borowski Lucky Bird

Borowski sculptures for outside, Borowski Lucky Bird
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-32-11) EUR 1788,00 excl. VAT: € 1502.52 / $ 1712.87


Borowski Chameleon

Borowski sculptures for outside, Borowski Chameleon
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-36-01) EUR 1998,00 excl. VAT: € 1678.99 / $ 1914.05


Borowski Firebird small

Borowski sculptures for outside, Borowski Firebird small
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-32-09) EUR 1386,00 excl. VAT: € 1164.71 / $ 1327.76


Borowski Gonzo

Borowski sculptures for outside, Borowski Gonzo
Enlarge
Borowski sculptures for outside, Borowski Gonzo
Enlarge
Borowski sculptures for outside, Borowski Gonzo
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-30-04) EUR 501,00 excl. VAT: € 421.01 / $ 479.95 blue with thread

Price per unit   (Order No. bo-30-05) EUR 501,00 excl. VAT: € 421.01 / $ 479.95 lemon with thread

Price per unit   (Order No. bo-30-30) EUR 501,00 excl. VAT: € 421.01 / $ 479.95 orange with thread


Borowski Leaf

Borowski sculptures for outside, Borowski Leaf
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-38-01) EUR 1488,00 excl. VAT: € 1250.42 / $ 1425.48


Borowski Massai-Man

Borowski sculptures for outside, Borowski Massai-Man
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-42-00) EUR 2989,00 excl. VAT: € 2511.76 / $ 2863.41


Borowski Massai-Woman

Borowski sculptures for outside, Borowski Massai-Woman
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-42-01) EUR 2989,00 excl. VAT: € 2511.76 / $ 2863.41


Borowski Kiwi Stick

Borowski sculptures for outside, Borowski Kiwi Stick
Enlarge
Borowski sculptures for outside, Borowski Kiwi Stick
Enlarge
Borowski sculptures for outside, Borowski Kiwi Stick
Enlarge
Borowski sculptures for outside, Borowski Kiwi Stick
Enlarge
Borowski sculptures for outside, Borowski Kiwi Stick
Enlarge
Borowski sculptures for outside, Borowski Kiwi Stick
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-02-81) EUR 200,00 excl. VAT: € 168.07 / $ 191.60 amber

Price per unit   (Order No. bo-02-83) EUR 200,00 excl. VAT: € 168.07 / $ 191.60 yellow

Price per unit   (Order No. bo-02-84) EUR 200,00 excl. VAT: € 168.07 / $ 191.60 red

Price per unit   (Order No. bo-02-82) EUR 200,00 excl. VAT: € 168.07 / $ 191.60 light blue

Price per unit   (Order No. bo-02-85) EUR 200,00 excl. VAT: € 168.07 / $ 191.60 purple

Price per unit   (Order No. bo-02-86) EUR 200,00 excl. VAT: € 168.07 / $ 191.60 lemon